Loading...
Loading...

Contact Us


CENTRAL MEDIA MONITORING DESK


Freedom Forum 
Kathmandu 
monitoring@freedomforum.org.np/ freedomforum2005@gmail.com 
01-4102030/ 01-4102022

KOSHI PROVINCE


Bikram Niraula 
Biratnagar, Morang
bikram522895@gmail.com 
9852026324 

MADHESH PROVINCE


Rajan Singh 
Janakpur, Dhanusha 
hellofriend97@gmail.com 
9844121923

BAGMATI PROVINCE


Ashok Dahal
Kathmandu
asokdahal@gmail.com
9851072040

GANDAKI PROVINCE


Rajan Upadhyaya 
Pokhara, Kaski 
rajanpokhara@gmail.com 
9856011179 

LUMBINI PROVINCE


Sudeep Gautam 
Ghorahi, Dang 
sudeep400@gmail.com 
9857830111

KARNALI PROVINCE


Laxmi Bhandari 
Surkhet
laxmubhandari@gmail.com
9848203898

FAR-WEST PROVINCE


D.R. Pant 
Dhangadi 
pantdr.kantipur@gmail.com 
9858751844